ნანა სელეპანოვა - შაიგრძნო

ჩემ თავ არჩიე
წაწალი,
ეგ რა ვაჟკაცის
წესია,


ნანა სელეპანოვა - სიყვარული და სიძულვილი

თუ დაკარგვის
შიში თან გდევს,
თურმე
შეგყვარებია,
თუ ეჭვები არა
გღრღნიან, თურმე
არ გყვარებია...