პრე­მი­ე­რი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს

პრე­მი­ე­რი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს
ახალი ამბები / პოლიტიკა
23:11, 12 ივლისი 2022
262
0
პრე­მი­ე­რი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს
"სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე თავს ვალ­დე­ბუ­ლად მი­ვიჩ­ნევ, გა­მო­ვეხ­მა­უ­რო ჩვე­ნი შიდა თუ გარე პო­ლი­ტი­კუ­რი ოპო­ნენ­ტე­ბის მიერ აგო­რე­ბულ კამ­პა­ნი­ას ე.წ. დე­ო­ლი­გარ­ქი­ზა­ცი­ის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც, ერთი მხრივ, წარ­მო­ად­გენს ყოვ­ლად და­უ­სა­ბუ­თე­ბელ ბრალ­დე­ბას ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­მართ და, მე­ო­რე მხრივ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მოქ­მე­დი მმარ­თვე­ლო­ბის სის­ტე­მის დის­კრე­დი­ტი­რე­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად.

რად­გან პო­ლი­ტი­კა­ში ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბის არა­ვი­თა­რი ფაქ­ტი არა აქვთ, ე.წ. ოლი­გარ­ქი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბის მთა­ვარ "მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბად“ იმ გა­რე­მო­ე­ბა­ზე მი­უ­თი­თე­ბენ ხოლ­მე, რომ მე და ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი გუნ­დის რამ­დე­ნი­მე მო­წი­ნა­ვე წევ­რი პო­ლი­ტი­კა­ში სწო­რედ მისი ლი­დე­რო­ბით მო­ვე­დით.

პირ­ველ რიგ­ში, გა­ვიხ­სე­ნებ, რომ "ქარ­თუ ჯგუფ­ში“ ღია კონ­კურ­სის გზით მოვ­ხვდი და ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლიც სწო­რედ ასე გა­ვი­ცა­ნი. ბუ­ნებ­რი­ვია, რო­გორც "ქარ­თუს“ საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფონ­დის დი­რექ­ტორს, მას­თან მჭიდ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბა მქონ­და. მა­შინ დამ­ყარ­და მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ოჯახ­სა და ჩემს ოჯახს შო­რის, რი­თაც მთე­ლი ჩემი ოჯა­ხი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ამა­ყობს.

ასე­ვე, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ვა­მა­ყობ ბე­რას­თან ჩემი პი­რა­დი მე­გობ­რო­ბით. სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მინ­და გან­ვუ­მარ­ტო, რომ ამ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ჩვენს ოჯა­ხებს აქვთ პე­რი­ო­დუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცია ერ­თმა­ნეთ­თან. მა­გა­ლი­თად, ცოტა ხნის წინ, ჩემ­მა მე­უღ­ლემ მი­ი­ღო რჩე­ვე­ბი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მე­უღ­ლის­გან გარ­კვე­ულ სა­მე­დი­ცი­ნო სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით. მსგავ­სი კო­მუ­ნი­კა­ცია ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან პე­რი­ო­დუ­ლად მეც რომ მქონ­დეს, ბუ­ნებ­რი­ვია, ვერც ამა­ში იქ­ნე­ბა რა­ი­მე და­საძ­რა­ხი.

რო­დე­საც 2011 წელს ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა პო­ლი­ტი­კა­ში მოს­ვლის შე­სა­ხებ გა­ა­კე­თა გან­ცხა­დე­ბა, ერთი წა­მით არ მი­ყოყ­მა­ნია. რა თქმა უნდა, ჩემს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი რის­კე­ბი იმ­თა­ვით­ვე მქონ­და გა­აზ­რე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, არა მხო­ლოდ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­მართ ჩემი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გამო, არა­მედ ქვეყ­ნის ინ­ტე­რე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ყო­ველ­გვა­რი ზედ­მე­ტი ფიქ­რის გა­რე­შე გა­დავ­წყვი­ტე, დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი გარ­და­ტე­ხის­თვის ბრძო­ლა­ში აქ­ტი­უ­რად ჩავ­რთუ­ლი­ყა­ვი.

რა თქმა უნდა, ჩემ გარ­და, ამ ბრძო­ლა­ში "ქარ­თუ ჯგუ­ფის“ უამ­რა­ვი სხვა წარ­მო­მად­გე­ნე­ლიც ჩა­ერ­თო, რო­მელ­თა ნა­წი­ლი დღე­საც ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი გუნ­დის აქ­ტი­უ­რი წევ­რია. მუ­ქა­რი­თა და ზე­წო­ლით არა მხო­ლოდ ჩვენს გა­ჩე­რე­ბას, არა­მედ "ქარ­თუს“ სტრუქ­ტუ­რე­ბის დაშ­ლა­საც კი ცდი­ლობ­დნენ. თუმ­ცა, გუნ­დმა ბო­ლომ­დე იბ­რძო­ლა, ზე­წო­ლას გა­უძ­ლო და მო­ძა­ლა­დე რე­ჟი­მი და­ა­მარ­ცხა.

იყ­ვნენ ისე­თე­ბიც, რომ­ლებ­მაც ზე­წო­ლას ვერ გა­უძ­ლეს და არა მხო­ლოდ ბრძო­ლა­ში ვერ ჩა­ერ­თნენ, არა­მედ "ქარ­თუც“ კი და­ტო­ვეს, ხოლო ზო­გი­ერ­თი ქვეყ­ნი­და­ნაც კი წა­ვი­და. თუმ­ცა, კად­რე­ბის დე­ფი­ცი­ტის გამო, რამ­დე­ნი­მე მათ­განს, - მა­გა­ლი­თად, გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვილ­სა და დი­მიტ­რი ქუმ­სიშ­ვილს, - ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი მა­ინც და­უ­ფა­სა და 2012 წელს ისი­ნი ახალ მთავ­რო­ბა­შიც კი მი­იწ­ვია.

2011-12 წლებ­ში "ქარ­თუს“ და­ტო­ვე­ბის­თვის ვე­რა­ვინ ვე­რა­ვის გა­ამ­ტყუ­ნებს, ისე­თი მას­შტა­ბის ზე­წო­ლის გა­მოვ­ლა მო­უ­წია თი­თო­ე­ულ ჩვენ­განს. რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბას კარ­გად მო­ეხ­სე­ნე­ბა, პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცე­სებ­ში ჩარ­თვის­თა­ნა­ვე, ჩემი სი­მამ­რი და­ი­ჭი­რეს და შე­მო­მით­ვა­ლეს, რომ მას მხო­ლოდ პო­ლი­ტი­კი­დან ჩემი გას­ვლი­სა და ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გუნ­დის და­ტო­ვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლებ­დნენ.

ყო­ველ­გვა­რი მო­რა­ლის გა­რე­შე მოქ­მე­დი რე­ჟი­მის მხრი­დან, გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე ზე­წო­ლის ქვეშ იყ­ვნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც 2011-12 წლებ­ში ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბას იცავ­დნენ. მათ შო­რის იყ­ვნენ ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­უ­რი და ან­ზორ ჩუ­ბი­ნი­ძე, რომ­ლებ­საც წარ­სულ­ში ივა­ნიშ­ვი­ლის პი­რა­დი უსაფრ­თხო­ე­ბის დაც­ვას ის ადა­მი­ა­ნე­ბი საყ­ვე­დუ­რო­ბენ, რომ­ლე­ბიც მა­შინ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს და თი­თო­ე­ულ ჩვენ­განს ყვე­ლა­ნა­ი­რი ამო­რა­ლუ­რი ფორ­მით გვებ­რძოდ­ნენ.

რა თქმა უნდა, ბრძო­ლის და უშიშ­რო­ბის მა­გა­ლითს თა­ნა­მებ­რძო­ლებს ყო­ველ ჯერ­ზე პირ­ვე­ლი სწო­რედ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი აძ­ლევ­და და ეს მა­გა­ლი­თი გუნდს ყვე­ლა­ზე მე­ტად აძ­ლი­ე­რებ­და. თუმ­ცა, გუნ­დის თი­თო­ე­უ­ლი წევ­რის ბრძო­ლა და გამ­ბე­და­ო­ბა მა­ინც ცალ­კე აღ­ნიშ­ვნის ღირ­სია. ხში­რად ყვე­ლა­ფერს ისე წარ­მო­ა­ჩე­ნენ, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა არ­ჩევ­ნე­ბი მო­ი­გო და გუნ­დის წევ­რებს თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბი მო­წყა­ლე­ბის სა­ხით და­უ­რი­გა. რა თქმა უნდა, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბა გუნ­დის ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა წევ­რის დამ­სა­ხუ­რე­ბას ერ­თი­ო­რად აღე­მა­ტე­ბო­და, მაგ­რამ ყვე­ლას მინ­და შე­ვახ­სე­ნო, რომ ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­ურ­მა, ან­ზორ ჩუ­ბი­ნი­ძემ და სხვებ­მა სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხურ­ში სა­კუ­თა­რი წარ­მა­ტე­ბა, პირ­ველ რიგ­ში, სწო­რედ თა­ვი­ან­თი თავ­გან­წირ­ვი­სა და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის ხარ­ჯზე შექ­მნეს.

2012 წელს ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­უ­რი ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში მე მი­ვიყ­ვა­ნე ჩემს მო­ად­გი­ლედ. ან­ზორ ჩუ­ბი­ნი­ძეც, უწე­სი­ე­რე­სი კაცი და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი, 2012 წლი­დან ჩა­ერ­თო სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხურ­ში. რო­დე­საც მთავ­რო­ბის­თვის კად­რებს არ­ჩევ, ბუ­ნებ­რი­ვია, უცხო ხალ­ხს ვერ მი­იყ­ვან და პირ­ველ რიგ­ში იმ ადა­მი­ა­ნებს ეყ­რდნო­ბი, რომ­ლებ­მაც შენ­თან ერ­თად უმ­ძი­მე­სი ბრძო­ლა გა­მო­ი­ა­რეს და თა­ვის საქ­მეს მა­ღა­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით გა­არ­თვეს თავი. ამ თვალ­საზ­რი­სით, ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­უ­რიც და ან­ზორ ჩუ­ბი­ნი­ძეც გა­მორ­ჩე­უ­ლე­ბი იყ­ვნენ და სწო­რედ ამის შე­დე­გია, რომ მათ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მა­ღა­ლი პო­ზი­ცი­ე­ბი ამ­დე­ნი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეს. რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ, რო­დე­საც ვახ­ტანგ გო­მე­ლა­უ­რი პარ­ლა­მენ­ტის წი­ნა­შე ან­გა­რი­შით წარ­დგა, ოპო­ზი­ცი­ამ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ ერთი გა­მარ­თუ­ლი შე­კი­თხვაც კი ვერ და­უს­ვა, რაც იმა­ზე მე­ტყვე­ლებს, რომ ის თა­ვის საქ­მეს სა­უ­კე­თე­სოდ უძღვე­ბა.

იგი­ვე უნდა ით­ქვას კი­დევ ერთი ძა­ლო­ვა­ნი უწყე­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­ზე, გრი­გოლ ლი­ლუ­აშ­ვილ­ზე, რო­მე­ლიც 2011-2012 წლებ­ში ბრძო­ლის წინა ხაზ­ზე იდგა და დღეს სა­ხელ­მწი­ფო უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხურს ძალ­ზე მა­ღა­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მით ხელ­მძღვა­ნე­ლობს.

რო­დე­საც ჩვე­ნი შიდა თუ გარე პო­ლი­ტი­კუ­რი ოპო­ნენ­ტე­ბი დე­ო­ლი­გარ­ქი­ზა­ცი­ა­ზე სა­უბ­რო­ბენ, ბუ­ნებ­რი­ვია, ეს ჩემ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბით შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლია. კონ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი თე­ო­რი­ი­სა და პრაქ­ტი­კის მი­ხედ­ვით, სა­პარ­ლა­მენ­ტო რეს­პუბ­ლი­კა­ში ქვეყ­ნის პო­ლი­ტი­კუ­რი ლი­დე­რი პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრია და ხალ­ხის წი­ნა­შე მას ეკის­რე­ბა პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა, სა­კუ­თა­რი ფუნ­ქცია ყო­ველ­გვა­რი ჭარ­ბი გავ­ლე­ნის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად შე­ას­რუ­ლოს. რო­დე­საც ვი­ღაც ამ­ტკი­ცებს, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ფარ­სის ნა­წი­ლია და სი­ნამ­დვი­ლე­ში იმ ადა­მი­ა­ნის­გან იმარ­თე­ბა, რო­მელ­მაც გა­სუ­ლი წლის იან­ვარ­ში პო­ლი­ტი­კი­დან გას­ვლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო, ეს არა მხო­ლოდ მე, არა­მედ სა­ხელ­მწი­ფო­საც შე­უ­რა­ცხყოფს.

ბუ­ნებ­რი­ვია, ჩვენს პო­ლი­ტი­კურ გუნდს აქვს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­მართ. ამის მი­ზე­ზი მხო­ლოდ ის არაა, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი გუნ­დის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლია. მან 2011 წელს ქვეყ­ნის­თვის თავი გა­და­დო და სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი გარ­და­ტე­ხა მო­უ­ტა­ნა, პო­ლი­ტი­კი­დან გას­ვლი­სას კი, სა­ხელ­მწი­ფოს სა­მარ­თა­ვად სწო­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი და თა­მა­შის წე­სე­ბი დაგ­ვი­ტო­ვა. ეს ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი და თა­მა­შის წე­სე­ბია სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლი და კა­ნო­ნის პა­ტი­ვის­ცე­მა. ამას­თან, ამ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­სა და თა­მა­შის წე­სებს ჩვენ არ მივ­ყვე­ბით რო­გორც გუნ­დის ყო­ფი­ლი ლი­დე­რის­გან თავს მოხ­ვე­ულ მემ­კვიდ­რე­ო­ბას. ისი­ნი მთე­ლი ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი გუნ­დის­თვის სის­ხლხორ­ცე­უ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და ორ­გა­ნუ­ლია.

ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ და­ტო­ვე­ბულ ამ თა­მა­შის წე­სებ­თან სრუ­ლი­ად შე­უ­თავ­სე­ბე­ლია ყალ­ბი ბრალ­დე­ბა ოლი­გარ­ქი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­საც პო­ლი­ტი­კუ­რი ოპო­ნენ­ტე­ბი, ერთი მხრივ, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს, ხოლო, მე­ო­რე მხრივ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას უყე­ნე­ბენ.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მინ­და შე­ვახ­სე­ნო, რომ თავ­დაც­ვის, სა­გა­რეო საქ­მე­თა, იუს­ტი­ცი­ის, ფი­ნანსთა და ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრე­ბის საკ­ვან­ძო სამ­თავ­რო­ბო პო­ზი­ცი­ებს დღეს იკა­ვე­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი არც კი შეხ­ვედ­რია და იც­ნობს. სა­პარ­ლა­მენ­ტო გუნ­დის ლი­დე­რე­ბის დიდ ნა­წილ­თან, მათ შო­რის, პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რეს­თან და არა­ერ­თი საკ­ვან­ძო კო­მი­ტე­ტის ხელ­მძღვა­ნელ­თან, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მხო­ლოდ სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბის წინ მათი წარ­დგე­ნის დღეს არის შე­ნახ­ვედ­რი. ასეთ დროს, სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მთავ­რო­ბა­სა და პარ­ლა­მენტს მარ­თავს და აკონ­ტრო­ლებს, სრუ­ლი ფარ­სი და აბ­სურ­დია.

აქვე შე­გახ­სე­ნებთ, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის საქ­მე­ებ­ში ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ჩა­რე­ვას ჩემი წი­ნა­მორ­ბე­დე­ბიც, გი­ორ­გი გა­ხა­რია და გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვი­ლი გუნ­დის და­ტო­ვე­ბის შემ­დე­გაც უარ­ყოფ­დნენ.

ასეთ პი­რო­ბებ­ში, ობი­ექ­ტურ დამ­კვირ­ვე­ბელს შე­იძ­ლე­ბა დარ­ჩეს მხო­ლოდ იმის თე­ო­რი­უ­ლი ეჭვი, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი რა­ი­მე კონ­კრე­ტუ­ლი საკ­ვან­ძო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა ყო­ფი­ლი­ყო ჩა­რე­უ­ლი. დღე­ვან­დელ მო­ცე­მუ­ლო­ბა­ში, ასე­თი საკ­ვან­ძო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მხო­ლოდ ორი შე­იძ­ლე­ბა იყოს: რუ­სე­თის­თვის სან­ქცი­ე­ბის არ­და­წე­სე­ბა და ომში ქვეყ­ნის არ­ჩარ­თვა.

სან­ქცი­ე­ბი­სა და ომის თე­მა­ზე დღეს ბევ­რს არ ვი­სა­უბ­რებ. ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი გუნ­დის სხვა წევ­რე­ბის მსგავ­სად, ბუ­ნებ­რი­ვია, მეც მი­წევს რა­ღა­ცებს გა­ვუფრ­თხილ­დე. ვი­ტყვი მხო­ლოდ ერთს: თუ ვინ­მე ფიქ­რობს, რომ სან­ქცი­ე­ბი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის კარ­ნა­ხით არ და­ვა­წე­სეთ და ომ­შიც მისი კარ­ნა­ხით არ ჩა­ვერ­თეთ, ძა­ლი­ან ცდე­ბა. გუნდში ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით არა­ვის რჩე­ვა და კარ­ნა­ხი არ გვჭირ­დე­ბა. მი­ზე­ზი მარ­ტი­ვია - ჩვენც გვიყ­ვარს ქვე­ყა­ნა და სა­ბე­დის­წე­რო ომის­თვის ის არც ჩვენ გვე­მე­ტე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ სა­კი­თხებ­ზე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი გუნ­დმა და­მო­უ­კი­დებ­ლად და სრუ­ლი ერ­თსუ­ლოვ­ნე­ბით მი­ი­ღო.

რო­გორც უკვე აღ­ვნიშ­ნე, გუნ­დი არც ოპე­რა­ტი­ულ და არც საკ­ვან­ძო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს არ იღებს პო­ლი­ტი­კი­დან გა­სუ­ლი ყო­ფი­ლი ლი­დე­რის კარ­ნა­ხით. ამ ვი­თა­რე­ბა­ში, კამ­პა­ნი­ის ავ­ტო­რებ­მა კე­თი­ლი ინე­ბონ და გან­მარ­ტონ, რას გუ­ლის­ხმო­ბენ, რო­დე­საც ოლი­გარ­ქსა და დე­ო­ლი­გარ­ქი­ზა­ცი­ა­ზე ლა­პა­რა­კო­ბენ.

ბუ­ნებ­რი­ვია, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ფაქ­ტო­რი ქვე­ყა­ნა­ში სე­რი­ო­ზულ როლს ას­რუ­ლებს. მის ფაქ­ტორ­ზე სა­უბ­რი­სას, ქველ­მოქ­მე­დე­ბას არც კი გა­ვიხ­სე­ნებ. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა სწო­რედ მისი თავ­გან­წირ­ვი­თა და ახა­ლი თა­მა­შის წე­სე­ბის დამ­კვიდ­რე­ბით მო­ი­პო­ვა ის სიყ­ვა­რუ­ლი და პა­ტი­ვის­ცე­მა გუნ­დის­გან და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­გან, რო­მე­ლიც ჩვენს ოპო­ნენ­ტებს ასე ძლი­ერ აშ­ფო­თებთ. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის წარ­სულს და ამ წარ­სულ­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ სიყ­ვა­რულ­სა და პა­ტი­ვის­ცე­მას ჩვე­ნი ოპო­ნენ­ტე­ბი ვე­რა­ფერს უხერ­ხე­ბენ, რაც მათ სა­სო­წარ­კვე­თი­ლე­ბა­ში აგ­დებს. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბი­სა და მისი ლი­დე­რე­ბის პირ­და­პი­რი ან­ტი­პო­დია, რა­საც ხალ­ხი ძა­ლი­ან კარ­გად ხე­დავს და აფა­სებს.

თუ მათ­თვის პრობ­ლე­მა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ფაქ­ტო­რი და, რო­გორც ასე­თი, მისი არ­სე­ბო­ბაა, მა­შინ ეს უნდა აღი­ა­რონ. თუ მათ­თვის პრობ­ლე­მა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ და­ტო­ვე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი და თა­მა­შის წე­სე­ბი - სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლი და კა­ნო­ნის პა­ტი­ვის­ცე­მაა, კე­თი­ლი უნდა ინე­ბონ და ესეც უნდა აღი­ა­რონ. ცნო­ბი­ე­რი თუ ქვეც­ნო­ბი­ე­რი იმე­დი იმი­სა, რომ, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი ქვე­ყა­ნას კი­დევ ერთხელ და­უდ­გე­ბა გვერ­დში, შე­იძ­ლე­ბა ჩვენს გუნდსაც ჰქონ­დეს და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­საც. თუ ჩვე­ნი ოპო­ნენ­ტე­ბი პრობ­ლე­მას ამა­ში ხე­და­ვენ, ამა­საც აღი­ა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა.

დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს აქვს კარ­გი შე­დე­გე­ბი ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით. რე­გი­ონ­ში და მთელ კონ­ტი­ნენტზე არ­სე­ბუ­ლი უმ­ძი­მე­სი ვი­თა­რე­ბის, უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და ეკო­ნო­მი­კის ურ­თუ­ლე­სი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის, რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­ის პერ­მა­ნენ­ტუ­ლი დესტრუქ­ცი­ის ფონ­ზე, სა­ქარ­თვე­ლო ინარ­ჩუ­ნებს მშვი­დო­ბას, სტა­ბი­ლუ­რო­ბას და ორ­ნიშ­ნა ეკო­ნო­მი­კურ ზრდას. რა თქმა უნდა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმ თა­მა­შის წე­სე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა, რომ­ლე­ბიც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა ქვე­ყა­ნას და­უ­ტო­ვა. თუ ამას უწო­დე­ბენ ოლი­გარ­ქი­ზა­ცი­ას და ამი­სათ­ვის უნ­დათ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დას­ჯა, ესეც პირ­და­პირ უნდა თქვან.

ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ერთ-ერ­თმა თვალ­სა­ჩი­ნო წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა რამ­დე­ნი­მე დღის წინ და­წე­რა, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა, რო­გორც პო­ლი­ტი­კის გროს­მა­ის­ტერ­მა, ოპო­ზი­ცია პა­ტურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩა­ა­ყე­ნაო. მარ­თლაც, მან ჩვენს ოპო­ნენ­ტებს თა­მა­ში და სვლე­ბი არ და­უ­ტო­ვა. ეს არის მდგო­მა­რე­ო­ბა, რო­დე­საც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი არც თა­ვად აკე­თებს სვლებს და არც ოპო­ნენ­ტებს აძ­ლევს იმის შანსს, რომ ქვეყ­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ რა­ი­მე სვლა გა­ა­კე­თონ.

რა თქმა უნდა, ამ მდგო­მა­რე­ო­ბას სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სწო­რი ანა­ლი­ზიც უწყობს ხელს. გა­სუ­ლი 30 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ძა­ლი­ან დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბა შე­ი­ძი­ნა. ხალ­ხი დღეს კარ­გად არ­ჩევს შავ­სა და თეთ­რს, ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის თა­მა­შის წე­სებს და ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ და­ტო­ვე­ბულ თა­მა­შის წე­სებს, ვის სურს ომი და ვის სურს მშვი­დო­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის, ვის სურს არე­უ­ლო­ბა და ვის სურს სტა­ბი­ლუ­რო­ბა, ვის სურს რეგ­რე­სი და ვის სურს ქვეყ­ნის წინსვლა და გან­ვი­თა­რე­ბა. სწო­რედ ამი­ტო­მაა, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე მრა­ვა­ლი მხრი­დან გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი შე­ტე­ვის მი­უ­ხე­და­ვად, ჩვენ­მა პო­ლი­ტი­კურ­მა ოპო­ნენ­ტებ­მა ხალ­ხის შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რის მო­პო­ვე­ბა ვე­რაფ­რით შეძ­ლეს.

ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მიერ და­ტო­ვე­ბუ­ლი თა­მა­შის წე­სე­ბი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა არის ორი ფაქ­ტო­რი, რო­მე­ლიც ჩვენს პო­ლი­ტი­კურ ოპო­ნენ­ტებს წარ­მა­ტე­ბის არა­ვი­თარ შანსს არ უტო­ვებს.

ასეთ პი­რო­ბებ­ში, ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას და მის შიდა თუ გარე პარტნი­ო­რებს ვურ­ჩევ­დი, შე­ე­გუ­ონ არ­სე­ბულ მო­ცე­მუ­ლო­ბას - მშვი­დო­ბას, სტა­ბი­ლუ­რო­ბას და ორ­ნიშ­ნა ეკო­ნო­მი­კურ ზრდას. მათ უნდა გა­ი­აზ­რონ, რომ რამ­დე­ნიც არ უნდა მო­ინ­დო­მონ, სა­ქარ­თვე­ლოს ომში ვე­ღარ ჩარ­თა­ვენ. მათ უნდა გა­ი­აზ­რონ, რომ როცა სვლა არა გაქვს, უმ­ჯო­ბე­სია სტრა­ტე­გია შეც­ვა­ლო და გა­ჩერ­დე, რომ თა­მა­ში ახა­ლი პარ­ტი­ის­თვის მა­ინც და­ი­ტო­ვო".


ერთმანეთს გულში ჩავიკრავთ, ერთობა გასტეხს,ქვასაცა ერთმანეთს გულში ჩავიკრავთ, ერთობა გასტეხს,ქვასაცა
ლხინში ბევრს გაახსენდები, ჭირში ახსოვხარ,ცოტასა. გაივლის დრო და მიხვდები, ვინც იმსახურებს,ძმობასა. კაცი, მეგობრით...
27.01.23
951
0
ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია... ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია...
ეს ქარიშხალი რა არის- სულში რომ ქარიშხლებია... ეს მიწისძვრები რა არის- მკერდში რომ გულის ძვრებია... ან ეს ფიფქები რა...
27.01.23
323
0