ქარძამი და ბრატმანი (იბერიის მეფეები)qardzami da bratmani iberiis mefeebi samefo saqartvelos mefeebi
ქარძამი და ბრატმანი, ქართამი და ბარტომი — ქართლის (იბერიის) მეფეთა წყვილი ორმეფობის დროს, დაახ. ძვ. წ. II საუკუნის 60–იანი წლებში. "მოქცევაჲ ქართლისაჲ"–ს მიხედვით მე-12, ხოლო "მეფეთა ცხოვრების" მიხედვით – მე-11 მეფენი.

ისტორიული წყაროები
"მოქცევაჲ ქართლისაჲ"–ს ლაკონური ცნობის თანახმად, ქარძამის სამეფო რეზიდენცია იყო არმაზში, ბრატმანისა კი – მცხეთაში. მათ დროს მოსულან ებრაელები მცხეთაში და დამკვიდრებულან:

„და მეფობდა ქარძამ არმაზს და მცხეთას – ბრატმან. და ამათთა ჟამთა ჰურიანი მოვიდეს მცხეთას და დასხდეს.“

"მეფეთა ცხოვრების" თანახმად, ქართამი და ბარტომი ადერკის (შეესაბამება "მოქცევაჲ ქართლისაჲ"–ს როკი) ძენი ყოფილან, რომელთაც სიკვდილის წინ საემფო ორად გაუყო, ქართამი დამჯდარა არმაზში, ხოლო ბარტომი – მცხეთაში:

„ხოლო ამას ადერკის ესხნეს ორნი ძენი, რომელთა ერქუა სახელად ერთსა ბარტომ და მეორესა ქართამ. და ამათ განუყო ყოველი ქუეყანა თჳსი: მისცა ქალაქი მცხეთა და ქუეყანა მტკუარსა შიდა ქართლი, მუხნარით კერძი ქალაქი და ყოველი ქართლი მტკუარსა ჩრდილოეთი, ჰერეთითგან ვიდრე თავადმდე ქართლისა და ეგრისისა - ესე ყოველი მისცა ბარტომს ძესა თჳსსა, ხოლო არმაზით კერძი ქალაქი, მტკუარსა სამხრით ქართლი, ხუნანითგან ვიდრე თავადმდე მტკურისა, და კლარჯეთი ყოველი მისცა ქართამს ძესა თჳსსა. და მოკუდა ადერკი.“

ამ მეფეთა დროს მოსულა ქართლში ვესპასიანეს მიერ იერუსალიმიდან დევნილი ებრაელები და დასახლებულან მცხეთაში. მათ შორის ყოფილან ავაზაკ ბარაბას შთამომავალნი, რომელიც იესო ქრისტეს ჯვარცმისას გაათავისუფლეს ებრაელებმა მაცხოვრის ნაცვლად. ქართამის და ბარტომის მეფობა მშვიდობიანი ყოფილა. მათ ჰყოლიათ ძეები: ბარტომს – კაოსი, ხოლო ქართამს – ფარსმანი.
სიახლეები:

    Template not found: /templates/news-green/relatednews.tplTemplate not found: /templates/news-green/relatednews.tplTemplate not found: /templates/news-green/relatednews.tplTemplate not found: /templates/news-green/relatednews.tplTemplate not found: /templates/news-green/relatednews.tpl
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.